Skorzystaj z pomocy

Konsultanta

Spadające sople poważnym zagrożeniem

Szukasz taniego OC?

Sprawdź najniższą cenę!

 • Porównaj cenę swojego OC i nie przepłacaj!
 • Najniższe ceny na rynku!
 • Pełne wsparcie konsultantów!
Oblicz składkę

„Wywinąłeś orła” na nieodśnieżonym, oblodzonym chodniku? Niektóre wypadki kończą się wizytą na szpitalnych oddziałach ortopedii. Zimą bardzo łatwo o kontuzję. Warto więc patrzeć pod nogi i na to co znajduje się nad nami. Okazuje się, że spadający, zmrożony sopel lodu może wyrządzić bardzo duże szkody.

Kto odpowiada za spadające sople?

Obecnie nie ma w przepisach konkretnego zapisu odnośnie odpowiedzialności za spadający sopel, który wyrządził komuś krzywdę. W ewentualnym procesie odszkodowawczym to właśnie na poszkodowanym spoczywa obowiązek zgromadzenia wszystkich dowodów. Przydatna również może okazać się porada Rzecznika Finansowego, który w specjalnym poradniku zatytułowanym „Szkody powstałem wskutek nienależytego odśnieżania, oblodzenia, drogi czy chodnika, pozybycia się sopli, ubytku w nawierzchni drogi oraz innych zaniedbań po stronie zarządców” mówi o tym, że:

„Pomimo braku wyraźnych podstaw prawnych, właściciel nieruchomości lub jej zarządca powinien dodatkowo usuwać nawisy śnieżne i sople, uprzątać lód z dachów budynków. (…) obowiązek dbałości o zdrowie i życie człowieka może wynikać nie tylko z normy ustawowej, ale ze zwykłego rozsądku, popartego zasadami doświadczenia, które nakazują również unikanie niepodyktowanego koniecznością ryzyka, lecz także podjęcia niezbędnych czynności zapobiegających możliwości powstania zagrożenia dla życia lub zdrowia człowieka”

Sople w Kodeksie Cywilnym?

Na temat spadających sopli warto również odwołać się do Kodeksu Cywilnego,  w którym możemy znaleźć następującą informację:

„W przypadku odpowiedzialności za odpadnięcie sopli należy zastosować bardzo generalną zasadę z art. 415 k.c (kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia, a więc odpowiedzialność oparta na zasadzie winy) oraz art 61 prawa budowlanego, który nakłada na właściciela budynku lub jego zarządcę obowiązek utrzymywania budynku w należytym stanie zgodnie z istniejącymi przepisami. W praktyce oznacza to, iż w sytuacji pojawienia się sopli właściciel lub zarządca ma obowiązek ich usunięcia i podjęcia wszelkich starań aby odpadający sopel nie wyrządził szkody (zabezpieczenie terenu pod soplami, informacja, wynajęcie specjalisty dla usunięcia sopli)”

Co z odszkodowaniem?

Chcąc ubiegać się o odszkodowanie najpierw należy udowodnić, że szkoda powstała wskutek zawinionego działania lub zaniechania właściciela nieruchomości. Poszkodowany musi udowodnić, że nie usunięte sople przyczyniły się do powstania szkody. Problemy mogą pojawić się przy wniosku o odszkodowanie. W tym przypadku trzeba dokładnie dowiedzieć się kogo wini się za powstałą szkodę. Różne przypadku pokazują, że zarządcy budynków maja podpisane umowy z zewnętrznymi firmami, które odpowiedzialne są m.in. za odśnieżanie chodników i dachów oraz o dbanie o budynek przez cały rok. Sam poszkodowany musi sprawdzić czym zajmuje się dokładnie firma i zabrać odpowiednie dowody. Przydatnymi dowodami mogą być np.:

 • Notatka policyjna z miejsca zdarzenia,
 • Oświadczenie świadków,
 • Oświadczenia lekarza lub ratownika medycznego,
 • Dokumentacja powypadkowa,
 • Dokumentacja fotograficzna,

Szybkie zebranie dowodów usprawni cały proces odszkodowawczy. W momencie, gdy sprawa trafi do ubezpieczyciela, będzie on musiał udowodnić, kto jest odpowiedzialny za powstanie szkody. Przydane okazują się słowa Rzecznika Finansowego, który mówi, że:

„Ciężar tego postępowania spoczywa na ubezpieczycielu, dlatego też nie może być całkowicie przerzucany na osobę występującą z roszczeniem odszkodowawczym. Zatem, przeprowadzając postępowanie wyjaśniające, ubezpieczyciel powinien wykorzystać wszelkie dostępne jemu możliwości (środki dowodowe) pozwalające na określenie stanu faktycznego sprawy”.

Spadający sopel może wyrządzić bardzo duże szkody, w tym poważny uszczerbek na zdrowiu. Zarządca nieruchomości musi pamiętać o dbaniu o budynek zimą. Poszkodowani muszą również znać swoje prawa. Dzięki temu skutecznie będą mogli walczyć o ewentualne odszkodowanie.

 

Skomentuj

Jak ubezpieczyć samochód zabytkowy - wszystkie dokumenty, które musisz mieć!

Szukasz taniego OC?

Sprawdź najniższą cenę!

 • Porównaj cenę swojego OC i nie przepłacaj!
 • Najniższe ceny na rynku!
 • Pełne wsparcie konsultantów!
Oblicz składkę